หลักสูตรและการเรียนการสอน


ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสื่อสารด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ดูแลและฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วิจัยและประยุกต์ องค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข        


ระบบการเรียนการสอน 
การเรียนการสอน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี จำนวน 138 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


แนวทางประกอบอาชีพ 
1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
3.ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
4.นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน
6.ประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.pdf