เกี่ยวกับสาขา


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 ว่าด้วยการส่งเสริมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ประกาศให้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ย้ายสถานศึกษาไปยังศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่ภาคเรียนที่1/2558 เป็นต้นไป 


        วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข และสาขาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มีการวางแผนการเตรียมเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังมีการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของสาขาวิชาต่างๆไปพร้อมกันตลอดจนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการของการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ